ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ (വീഡിയോ)

കപ്പലുകൾ നേരിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. നമ്മളിൽ പലരും ചിത്രങ്ങളിലോ, സിനിമകളിലോ ആയിരിക്കും നമ്മളിൽ പലരും കപ്പലുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക. എന്നാൽ നമ്മളിൽ പലരും കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ.

ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള കപ്പലുകളെക്കാൾ ഇരട്ടി വലിപ്പം ഉള്ള ഒന്നാണ് ഇത്. കപ്പലിനെ കുറിച്ച കൂടുതൽ അറിയാനായി താഴെ ഉള്ള വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു..

Few err and fewer of those who have seen the ships. Many of us have seen ships in films or films. But the largest ship most of us have ever seen. The largest ship in the world. It’s twice as big as the ships we’ve seen in our country. Watch the video below to learn more about the ship.

Leave a Reply

Your email address will not be published.