ഫാക്ടറിയിൽ കാന്തം അഥവാ മാഗ്നെറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നറിയാമോ….!

ഫാക്ടറിയിൽ കാന്തം അഥവാ മാഗ്നെറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നറിയാമോ….! കാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അതികം കൗതുകകരമായ സംഭവം തന്നെ ആണ്. ഇന്ന് ചെറിയ കളിപ്പാട്ടത്തിൽ ഉള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് മുതൽ ഫോണിലും ടി വി യിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല സാമഗ്രികളിലും ഇതുപോലെ കാന്തത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഉള്ളതായി കാണാം. ഇരുമ്പിൽ ഒട്ടി പിടികുനനത്തിനുള്ള ഒരു ശക്തിയാണ് ഇതിനെ മറ്റുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല കാന്തത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല ഇന് കാണുന്ന മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വശത്തും നിലവിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്നത് തന്ന ആണ് സത്യം.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാന്തത്തിന്റെ കണ്ടു പിടുത്തം വലിയ രീതിയിൽ ഈ ലോകത്ത് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പല കളികളും കളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ന് ഈ ലോകത്തു ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ കാന്തങ്ങളും കണ്ടു പിടിച്ചതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ ആളുകൾക്കും പണ്ട് മുതൽക്കേ ഉള്ള ഒരു സംശയം ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന കാന്തം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നെറ്റ് എങ്ങിനെ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന്. അത് എങ്ങിനെ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കണ്ട് മനസിലാക്കാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *