ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റുബിക്സ് ക്യൂബ് ഉണ്ടക്കിയെടുക്കുന്ന കാഴ്ച….!

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റുബിക്സ് ക്യൂബ് ഉണ്ടക്കിയെടുക്കുന്ന കാഴ്ച….! എത്രയൊക്കെ സാരിച്ചിട്ടും ഒരിക്കൽ പോലും ശരിയാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സാധനം ആയിരിക്കും റുബിക്സ് ക്യൂബ്. സാധാരണ ആയി ഒരു റുബിക്സ് കൂബ് കൈയിൽ കിട്ടിയാൽ അത് തിരിച്ചും മറിച്ചും എല്ലാം നോക്കി ശരിയാക്കാൻ ആയി പരമാവധി സമയം എടുത്തു ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊന്നും ശരിയായി എന്ന് വരില്ല. എല്ലാ വശത്തും ഒരേ കളറുകൾ വരണം എന്നത് തന്നെ ആണ് റുബിക്സ് ക്യൂബിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രിത്യേകത ആയി കണക്കാക്കുന്നതും. മാത്രമല്ല ഇത് വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊന്നും തിരിച്ചു കളറുകൾ ഒരേപോലെ ആക്കി തീർക്കാനും സാധിക്കുകയും ഇല്ല.

അതിനു ഒരു ട്രിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഒരു മാത്‍സ് ഉം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് കൃത്യമായി അറിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത്തരത്തിൽ റുബിക്സ് ക്യൂബ് നേരെ ആക്കി എടുക്കുവാൻ ആയി സാധിക്കുക ഉള്ളു എന്ന് തന്നെ പറയാം. നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരു കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന വലുപ്പത്തിൽ ഉള്ള റുബിക്സ് ക്യൂബ് മാതൃഹമായിരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക. എന്നാൽ ഇവിടെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ റുബിക്സ് ക്യൂബ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന്റെ കാഴ്ചകൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *