രണ്ടു കുരങ്ങന്മാർതമ്മിലുള്ള വഴക്കിനിടെ സംഭവിച്ചതുകൊണ്ടോ…!

രണ്ടു കുരങ്ങന്മാർതമ്മിലുള്ള വഴക്കിനിടെ സംഭവിച്ചതുകൊണ്ടോ…! കുരങ്ങന്മാർ പലപ്പോഴും മനുഷ്യരോട് സാമ്യമുള്ളതായി കണ്ടു വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു തമാശ രീതിയിലെന്നു പറയട്ടെ അതിനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. അതും രണ്ടു കുരങ്ങന്മാർ കൂടി വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഏറ്റുമുട്ടി തല്ലി തലപൊളിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള കാഴ്ച. മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഒരു കാര്യം പോലും പെരുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അത് മനസിൽ കൊണ്ട് നടന്നു വഷളാക്കി പിന്നീട് ആ പക മൊത്തത്തിൽ തീർക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം മനുഷ്യന് ഉള്ളതാണ്. അതിന്റെ പേരിൽ ഒട്ടനവധി ജീവനുകളും ഇന്ന് പോകുന്നതിനു കരണംയിട്ടും ഉണ്ട്.

അതിൽ കൂടുതൽ ആയും രാഷ്ട്രീയ പക. സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ ഒരാളെ വീട്ടിയതിനു പകരം തീർക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു സങ്കര്ഷം കൊണ്ട് അത് ഒരു കൊലയിലേക്ക് വരെ എത്തിക്കാനോ ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് മനുഷ്യൻ പക ഉള്ളിൽ വച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവി ആണ് എന്ന് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമായി ആണ് ഇവിടെ രണ്ടു കുരങ്ങന്മാർ കാണിച്ചു കൂട്ടിയത്. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *