മണ്ണുകുഴിച്ചപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ ലോഡ് കണക്കിന് നിധികൾ…!

മണ്ണുകുഴിച്ചപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ ലോഡ് കണക്കിന് നിധികൾ…! ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ മൈനുകൾ കുഴികുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിട നിർമാണത്തിന് വേണ്ടി മണ്ണിൽ കുഴിയെടുക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ നിധികൾ കണ്ടെത്തിയതായി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഒരു അവശേഷിപ്പു തന്നെ ആണ് ന്നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഈ മണ്ണ് എന്നുതന്നെ പറയാം. എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ അവർ അന്ന് അവശേഷിച്ചു വച്ച ഒരുപാട് സാധങ്ങളും സ്വര്ണാഭരങ്ങളും എല്ലാം പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കണ്ടെത്തിയതായി റിപോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്. നിധി കിട്ടുക എന്നൊക്കെ അതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും.

 

നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒട്ടുമിക്ക്യ പുരാതന വസ്തുക്കളും അന്ന് ശിലായുഗ കാലത് രാജാക്കന്മാരും അവിടുത്തെ പ്രജകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വന്നിരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒട്ടനവധി വസ്തുക്കൾ ഇന്നും നമുക്ക് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ആയി കണ്ടെത്താനായി സാധിക്കും. കൂടുതൽ ആയും ഇത്തരത്തിൽ മൈനുകൾ കുഴികുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മണ്ണിൽ കുഴി എടുക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള നിധികൾ ലഭിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു മൈൻ കുഴിക്കുമ്പോൾ കണ്ടെത്തിയത് ലോഡ് കണക്കിന് സ്വർണം ആണ്. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *