ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ പക്ഷി

പക്ഷികളെ കാണാത്ത മലയാളികൾ ഉണ്ടാകില്ല. പക്ഷികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഒന്നാണ് കാക്ക. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള ജീവി എന്നെല്ലാം നമ്മൾ കാക്കയെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്.

കാക്ക മനുഷ്യർക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ എങ്കിലും ഗുണം ചെയ്യാറുണ്ട്, എന്നാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യർക്കും, ഭൂമിയിലെ മറ്റു പല ജീവികൾക്കും അപകടകം ഉണ്ടാകുന്ന ചില പക്ഷികൾ ഉണ്ട്. അതിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ഒരു പക്ഷിയാണിത്. മുയലുകൾ, നായ, ചെറിയ പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങൾ, കുറുക്കന്മാർ മുതൽ നിരവധി ജീവികളെ ആക്രമിക്കുന്ന വിചിത്ര ഇനത്തിൽപെട്ട പക്ഷി. വീഡിയോ


There will be no birds. The crow is the first thing that comes to the mind of The Elephant, even when we say birds. We call the crow the cleanest creature in our society. Crows benefit humans in a small way, but there are some birds that are dangerous to humans and many other creatures on earth. This is the most dangerous bird. Rabbits, dogs, small birds, foxes to strange species that attack many creatures. Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *