നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത 12 സ്വയം രക്ഷ ഉപകരണങ്ങൾ….!

നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത 12 സ്വയം രക്ഷ ഉപകരണങ്ങൾ….! ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് ആയാലും പുരുഷന്മാർക്ക് ആയാലും രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എത്രത്തോളം സുരക്ഷാ ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നത് ഉറപ്പു പറയാൻ സാധിക്കുക ഇല്ല. അത്രത്തോളം കള്ളമാരും കൊള്ളക്കാരും നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ കഴിയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുമോ… വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രിത്യേകിച്ചു ഒരു കരണത്തിന്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ദിവസേന പത്രത്തിലും അത്‌പോലെ ടി വി യിലും ഒക്കെ കാണുന്ന വാർത്തകൾ തന്നെ അതിനെല്ലാം ഉദാഹരണം ആയി ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം.

നിങ്ങളെ അത്തരമൊരു സഹാഹര്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കാൻ വന്നു എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക, എങ്ങിനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുക. സിനിമയിൽ ഒക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു തോക്ക് കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും എളുപ്പത്തിൽ രക്ഷപെട്ടു പോരമായിരുന്നു. എന്നാൽ തോക്ക് സിനിമയിൽ പോലെ കൈ വശം വച്ച് നടക്കാനുള്ള അതികാരമൊന്നും ആർക്കും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്നാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തോക്കിനു സമാനമായ നിങ്ങളുടെ സ്വയം രക്ഷയ്ക്ക് വളരെ അതികം ആവശ്യമായതും ആയ പന്ത്രണ്ട് സ്വയം രക്ഷ ഉപകരണങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *