ഒരു കൂട്ടം മൂർഖൻപാമ്പുകൾ ഒന്നിച്ചു ആക്രമിച്ചപ്പോൾ….!

ഒരു കൂട്ടം മൂർഖൻപാമ്പുകൾ ഒന്നിച്ചു ആക്രമിച്ചപ്പോൾ….! എല്ലാവര്ക്കും ഒരുപോലെ ഉള്ള ഒരു സംശയം ആണ് വാവ സുരേഷ് പോലുള്ള പാമ്പു പിടുത്തക്കാർ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ആയി പിടിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന ഓരോ പാമ്പുകളെയും ഒക്കെ എന്താണന്നു ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. അങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നവയെ എല്ലാം അവരുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തും എന്നൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് എങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ല. സത്യത്തിൽ അവർ അങ്ങിനെ ഒരു ദിവസം പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത പല വിധത്തിൽ പെട്ട പാമ്പുകളെ എല്ലാം ആളുകൾ തീരെ ഇടപഴകാത്ത കാടുകളിൽ ആണ് കൊണ്ട് വിടാറുള്ളത്.

അങ്ങിനെ ഒരു പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങയിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത കുറച്ചധികം മൂർഖൻ പാമ്പുകളെ കൊണ്ട് പോയി ഒരു കട്ടിൽ തുറന്നു വിടുമ്പോൾ സംഭവിച്ച അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. മൂർഖൻ പാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം വിഷം ചെല്ലുന്ന അക്രമകാരി ആയ ഒരു പാമ്പ് ആണ് എന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ പിടി കൂടി കൊണ്ട് വന്ന എല്ലാ മൂർഖൻപാമ്പുകളെയും ഒന്നിച്ചു തുറന്നു വിട്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടിയ പണി നിങ്ങൾക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *