കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലാതെ 1 സെക്കന്റിൽ വലിയ സംഖ്യകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം…!


 

കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലാതെ 1 സെക്കന്റിൽ വലിയ സംഖ്യകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം…! നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉളള കണക്കുകൾ ചെയ്യുക ആണ് എങ്കിൽ ചെറിയ സംഖ്യകൾ ആണ് എങ്കിൽ അത് മനസ്സിൽ കൂട്ടി പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. എന്നാൽ അത് വലിയ സംഖ്യകൾ ആണ് എങ്കിൽ മനക്കണക്ക് കൊണ്ട് നടക്കണം എന്നില്ല. അതിനു കാൽക്കുലേറ്റർ തന്നെ വേണം. ഉദാഹരണത്തിന് ആയിരം ഗുണനം നൂറു എന്നൊക്കെ ആണ് എങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ അത് ഏഴായിർത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഗുണനം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവര്ക്കും ഒന്ന് പെട്ടന്ന് വിയർക്കും.

അത്തരത്തിൽ ഉള്ള സംഖ്യകൾ ഒക്കെ ഗുണിച് കണ്ടു പിടിക്കാൻ മനക്കണക്കുക കൊണ്ട് സാധ്യമാകണം എന്നില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ വരെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ കണക്കുകൾ പോലും ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ആയി കൂട്ടുന്നത് എന്നത് താനെ ആണ് വാസ്തവം. എന്നാൽ ഇനി ഏതൊരു വലിയ സംഖ്യ ആയിക്കോട്ടെ വെറും ഒരു മിനിട്ടു കൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഗണിച്ചു കണ്ടു പിടിക്കാം ഈസിയായി. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *