മൂലക്കുരു (പൈൽസ് ) പൂർണ്ണമായി മാറ്റാൻ ഉഗ്രൻ ഒറ്റമൂലി….!

മൂലക്കുരു (പൈൽസ് ) പൂർണ്ണമായി മാറ്റാൻ ഉഗ്രൻ ഒറ്റമൂലി….! പൈൽസ് പെട്ടന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാവുന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ മനസിലാക്കി എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുക. അതും പൊതുവെ നമ്മുടെ പറമ്പുകളിലും മറ്റും കണ്ടു വരുന്ന ഈ ചെടിയുടെ ഇല ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട്. മിക്ക്യ ആളുകൾക്കും അനുഭവപ്പെടുന്ന വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തു പറയാൻ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്നതുമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പൈൽസ്.

ഇത് സാധാരണ എല്ലാവരുടെയും ഒരു വിചാരം നമ്മുടെ മലധ്വരത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാധാ കുരു ആണെന്ന ആണ്. എന്നാൽ ഇത് ഒരു സാധാരണ കുറവായി രൂപപെടുന്നതല്ല. മലം പോകാതെവരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പ്രെഷർ കൊടുക്കുന്നതുമൂലം മലധ്വരത്തിലുള്ള ഞരമ്പുകൾ തടിച്ചുകൂടി മലധ്വസത്തിനകത്തോ പുറത്തോ ആയി കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് പൈൽസ് അഥവാ മൂലക്കുരു. ഇത് വന്നവർക്ക് മനസിലാവും എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നേണ്ടന്നു. മല വിസർജനം നടത്തുമ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മുക്ക് പൂർണമായി ഒരു സ്ഥലത്തു ഉറപ്പിച്ചു ഇരിക്കുന്നതിന് വരെ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള മൂല കുരു മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനു ഉള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലി നിങ്ങളക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *