ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ മനുഷ്യൻ….!

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ മനുഷ്യൻ….! മനുഷ്യൻ ആയാലും ഈ ലോകത്ത് ഉള്ള ഏതൊരു ജീവി ആയാൽ പോലും ഒരു പ്രായം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നതിനു കാരണമായേക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന് മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറു വര്ഷം മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക ഉള്ളു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജീവിത മാറ്റങ്ങളുടെ സ്ഥിതി വച്ച് കൊണ്ട് എൺപതു വയസുപോലും പൂർത്തി ആക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നത് തന്നെ ആണ് ആയുർ ആരോഗ്യ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ നൂറു വയസുകഴിഞ്ഞിട്ടും ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി ആയിട്ടാണ് ഇയ്യാൾ അറിയപ്പെടുന്നത്.

പൊതുവെ മനുഷ്യൻ ഒരു എൺപതു വയസ്സിലോട്ട് അടുക്കോമ്പോഴേക്കും ശരീരം എല്ലാം ചുക്കി ചുളിഞ്ഞു കൊണ്ട് വളരെ അധികം വികൃതമായി കൊണ്ട് വരും നമ്മുടെ ശരീരം. മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമതയിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കുറവും ഇത് വഴി സംഭവിച്ചേക്കാം. അത് പ്രായമായ വ്യക്തികൾ ഉള്ള വീട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് നല്ല പോലെ മനസിലാകും. അപ്പോൾ നൂറു വയസുകഴിഞ്ഞ ഈ വ്യക്തിയുടെ രൂപം എത്രത്തോഅലം വികൃതമായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ.. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങളക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *