തെരുവിൽ വിശന്നുവലഞ്ഞുനടന്നിരുന്ന പശുവിനു ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഭക്ഷണംകൊടുക്കുന്ന കാഴ്ച….!

തെരുവിൽ വിശന്നുവലഞ്ഞുനടന്നിരുന്ന പശുവിനു ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഭക്ഷണംകൊടുക്കുന്ന കാഴ്ച….! ഇതുപോലെ ഉള്ള മക്കൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം തന്നെ ആണ്. വിശന്നു വലഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന ഒരു പശുവിനു സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കൊണ്ട് പോയി കൊടുത്ത ഒരു കുട്ടി എല്ലാ ആളുകളുടെയും മനസ്സലിയിച്ചിരിക്കുക ആണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷമം മനസിലാക്കി മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ മറ്റു മൃഗങ്ങളും ഭൂമിയിലെ സഹജീവികൾ ആണ് എന്ന് ഓർമപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് ആയിരുന്നു കുട്ടി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടിയെ സത്യത്തിൽ പ്രശംസിച്ച മതിയാവു.

പ്രശംസകളേക്കാൾ ഒക്കെ ഉപരി ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രാവർത്തികം ആകുക ആണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനുൾപ്പടെ ഒരു ജീവിയും പട്ടിണി കിടന്നു മരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി പോലും ഉണ്ടാകില്ല. അത്തരത്തിൽ വളരെ അധികം കൗതുകം തോന്നി പോകുന്നതും അതിനേക്കാൾ ഒക്കെ കേരളലിയിപ്പിക്കുന്നതും ആയ മനുഷ്യരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളുടെയും എല്ലാം സ്നേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചകൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. ഇതിൽ കാണുന്ന ഒട്ടു മിക്ക്യ കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനിറച്ചേക്കാം. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *