വളരെ അപൂർവമായ ഒരു കാട്ടുപാമ്പിനെ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ….!

വളരെ അപൂർവമായ ഒരു കാട്ടുപാമ്പിനെ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ….! കാട്ടു പാമ്പുകൾ പൊതുവെ ജനവാസ മേഖലകളിൽ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പാമ്പ് ആണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു കാട്ടു പാമ്പിനെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും പിടി കൂടുന്ന കാഴ്ച്ച ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക. അതും നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിൽ ഉള്ള വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാട്ടു പാമ്പു. ആദ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അണലി ആണ് എന്ന് തോന്നിക്കും വിധത്തിൽ ആണ് ഈ പാമ്ബിന്റെ ശരീരം. എന്നാൽ ഇത് അണലി യുടെ അത്ര അപകടകാരി അല്ല.

മറ്റു വിഷമുള്ള പാമ്പുകളെ പോലെ മെല്ലെ ആല്ല ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങാറുള്ളത്. ഏത് ചേരയുടെ പോലെ തന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഇഴയാനും അതുപോലെ തന്നെ ചുമരിൽ ഒക്കെ കയറാനും ശേഷിയുള്ള പാമ്പു തന്നെ ആണ് കാട്ടു പാമ്പുകൾ. ഇവയുടെ വിഷവും വളരെ അതികം അപകടം നിറഞ്ഞ ഒന്ന് തന്നെ ആണ്. ഇത് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാൽ ഇട്ടു കറക്കുന്ന സ്വഭാവം കൂടെ ഉള്ള പാമ്പു കൂടെ ആണ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കാട്ടുപാമ്പിനെ പിടികൂടുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ…!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *