ചിലന്തി, പഴുതാര, പുഴു, തൂവണം ഇല എന്നിവ കടിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ മാറാൻ….!

ചിലന്തി, പഴുതാര, പുഴു, തൂവണം ഇല എന്നിവ കടിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ മാറാൻ….! നമ്മുടെ സ്കിൻ വളരെ ലോലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കിന്നിന് പുറത്തു എന്തൊരു അലര്ജറ്റിക് ആയ വസ്തു തൊട്ടുകഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ആകെ ചൊറിഞ്ഞുപൊട്ടുന്നതിനു കാരണമായേക്കാം. സ്കിൻ അലര്ജി ഒരു പക്ഷെ ആർക്കും വന്നേക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെ ആണ്. കാരണം. അതിൽ അതിനു പറ്റാത്ത തരത്തിൽ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ചിലന്തി, പഴുതാര, പുഴു, തൂവണം ഇല പോലുള്ളവയുടെ ദ്രവകമോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയോ ഒക്കെ വീഴുക ആണ് എങ്കിൽ അത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കും.

 

ആ ഭാഗം നല്ല രീതിയിൽ ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുകയും. അവിടെ ചൊറിഞ്ഞു പൊട്ടുന്നതിനും ഒക്കെ കാരണം ആയേക്കാം. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് നേരിട്ടിട്ടുള്ളവർ ആയിരിക്കും ഇതിൽ മിക്ക്യ ആളുകളും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവികളിൽ നിന്നും വരുന്ന ദ്രവകം ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരം ചൊറിഞ്ഞുപൊട്ടി പഴുപ്പിക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് തരത്തിൽ ഉള്ള ചൊറിച്ചിൽ മാറ്റി എടുക്കാനുള്ള ഒരു അടിപൊളി വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. അത് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങിനെ എന്ന് ഈ വീഡിയോ വഴി കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *