എത്ര പഴകിയ കുഴിനഖവും ഒരാഴ്ച്ച കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റിയ മരുന്നുകൾ…!

എത്ര പഴകിയ കുഴിനഖവും ഒരാഴ്ച്ച കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റിയ മരുന്നുകൾ…! കാലിൽ കുഴി നഖം വന്ന ആൾക്ക് മനസിലാകും അത് ഉണ്ടാകുന്ന വേദന എത്രയാണ് എന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഴിനഖം കൊണ്ടുള്ള വേദനയും കുഴിനഖവും മാറാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അടിപൊളി മരുന്ന് നിങ്ങളക്ക് ഇതിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കുഴിനഖം വരൻ കാരണമെന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാലിലെ നഖങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉള്ള ചെളി വൃത്തിയാക്കാതെ വരുകയും നഖങ്ങളിക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള എയർ കടക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ കുഴിനഖം വരുന്നത്. കാലിലും അതുപോലെ തന്ന് കയ്യിലെ നഖങ്ങൾക്ക് ഇടയിലും ഇത്തരത്തിൽ കുഴിനഖം വരുന്നതിനു ഇടാവുന്നുണ്ട്.

കാലിൽ കുഴിനഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല അത് പൊട്ടി ചെലവും വരുകയും ദുർഗന്ധം ഭവിക്കുന്നതിനും കാരണമായേക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഴിനഖം മാറ്റാനും അതുപോലെ തന്നെ കുഴിനഖം മൂലമുള്ള വേദനകൾ മാറ്റിയെടുക്കാനും ഒരു അടിപൊളി വഴി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. ഇതിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടനവധി വഴികൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുകയുന്നു എങ്കിൽ നല്ല ഫലം ലഭിക്കും.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *