പഴയ സാധനങ്ങൾ എടുത്തുമാറ്റുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക….!

പഴയ സാധനങ്ങൾ എടുത്തുമാറ്റുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക….! ഒരു വീട്ടിൽ കാലങ്ങൾ ആയി അനക്കാതെ വച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റുമ്പോൾ ആയിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം കണ്ടത്. അതും ഉഗ്ര വിഷം വരുന്ന ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പ് ഒരു ചാക്കിന്റെ അടിയിൽ സഹവാസം ആയിരുന്നു. പിന്നീട് അതിന്റെ പിടിച്ചു മാറ്റുന്നതിനിടയിൽ സംഭവിച്ച കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. മൂർഖൻ പാമ്പ് പൊതുവെ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പൊത്തുകളിലും മറ്റും കയറി അധിവസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആണ്. അവർ കയറിയിരിക്കുന്ന അത്തരത്തിൽ ഉള്ള വിടവുകളിൽ ആരുടേയും സാനിധ്യമില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ അവിടെ തന്നെ അവർ പ്രജനനം നടത്തി കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി സ്ഥലത്തു നിന്നും മൂർഖനും അതിന്റെ കുറെ അതികം കുട്ടികളെയും പിടിച്ചെടുത്ത കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

കൂടുതൽ ആയും ഉപയോഗിക്കാതെ കിടന്ന കറി ചട്ടിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഷൂസിന്റെ ഉള്ളിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരുന്ന പാമ്പുകൾ കയറി ഇരിക്കാറുള്ളത്. അതുപോലെ കുറെ കാലം അനക്കത്തെ വച്ചിരുന്ന ഒരു ചാക്കിന്റെ അടിയിൽ നിന്നും ഉഗ്ര വലുപ്പം വരുന്ന ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പിനെ പിടിച്ചെടുക്കുനനത്തിനിടെ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *