ഒരു കണ്ണുള്ള വിചിത്ര നായക്കുട്ടി (വീഡിയോ)

നായകളെ കാണാത്തവരായി ആരുംതന്നെയില്ല. നമ്മൾ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വളർത്തുമൃഗവുമായി വളർത്തുന്നത് നായകളെയാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ മലയാളികൾ കൂടുതലായും വളർത്തുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന നാടൻ ഇനത്തിൽ പെട്ട നായകളെയാണ്.

വളരെ കുറച്ചു ആളുകൾ മാത്രമേ വിദേശ ഇനത്തിൽപെട്ട നായകുഞ്ഞുങ്ങളെ വലിയ വില കൊടുത്തു വാങ്ങി വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നുള്ളു. ഇവിടെ ഇതാ അത്തരത്തിൽ ഒരു വിദേശ ഇനത്തിൽപെട്ട ഒരു കണ്ണ് മാത്രം ഉള്ള നായകുഞ്ഞിനെ കണ്ടോ.. വീഡിയോ..

There is no one who sees dogs. We are the most pet-dog sold in the world, including Srirangam. But we mostly raise dogs of the country. Very few people buy foreign dogs at a very low price and raise them at home. Here you see a dog with only one eye of a foreign breed. Video.

Leave a Reply

Your email address will not be published.