ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യനും, ചെറിയ മനുഷ്യനും (വീഡിയോ)

നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ ഓരോ മനുഷ്യനും വ്യത്യസ്‍തമായ നീളവും വ്യത്യസ്‍തമായ രൂപവുമാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിയിൽ ഉള്ളവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും നീളം കുറവാണ്. ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലെയും ആളുകൾ വളരെ അധികം വ്യത്യസ്‍തകൾ നിറഞ്ഞവരാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ വ്യക്തിയും, ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയിലും.

സാധാരണം നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന മനുഷ്യ രൂപത്തിന്റെ ശരാശരി വലിപ്പം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിൽ പലർക്കും വളരെ അനായാസം പറയാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ലോകത്തെ തന്നെ അത്ഭുത പെടുത്തിയ ഇവരെ കണ്ടുനോക്കു. വീഡിയോ.

Every human being on earth has a different length and a different shape. Most of the people in Kerala are short. People in each country are very different. But here’s the shortest person in the world and the shortest person in the world.

Many of us can easily say what the average size of the human form we see is. But look at these people who have surprised the world. Video.

Leave a Reply

Your email address will not be published.