വെള്ളത്തിൽ വച്ച് ഒരു പയ്യനെ മലമ്പാമ്പ് ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ടോ…!

വെള്ളത്തിൽ വച്ച് ഒരു പയ്യനെ മലമ്പാമ്പ് ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ടോ…! സാധാരണ ഒഴുക്കുകല്ല കലങ്ങിയ വെള്ളത്തിൽ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ അധികം അപകടം നിറഞ്ഞ അനകോണ്ട കളും അതുപോലെ തന്നെ മലമ്പാമ്പുകളും ഒക്കെ കാണപ്പെടാറുള്ളത്. അത്തരത്തിൽ ഒരു യുവാവ് ഒഴുക്കുള്ള തീരെ തെളിഞ്ഞ വെള്ളമില്ലാത്ത കലക്ക് വള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് മലമ്പാമ്പ് ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങളക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക.

ഈ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പാമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പാമ്പാണ് മലമ്പാമ്പ്. മലമ്പാമ്പ്അതിന്റെ വലുപ്പത്തിനു അനുസരിച്ചു തന്നെ വളരെ അധികം അപകടകാരിയും ആണ്. പമ്പുകളിൽ വലുപ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുന്നിൽ അനകോണ്ട ആയിരിക്കും എന്നറിയാം. എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പാമ്പ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് മലമ്പാമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ പെരുമ്പാമ്പ്. പെരുമ്പാമ്പിനെ പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിന്പുറത്തു നിന്ന് പല സാഹചര്യത്തിലും ഒക്കെ പിടിച്ചെടുത്തതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അനകോണ്ട എന്ന പാമ്പിനെ പൊതുവെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് തീരെ കണ്ടതായി പോലും കേട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പുഴയിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ഒരു യുവാവിനെ മലമ്പാമ്പ് പുറകെ വന്നു ആക്രമിക്കുന്ന ഡ്രൈയസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *