ഈ എട്ടുകാലി കടിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പോക്കാ..

ഓരോ ജീവിക്കും ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷനേടാനായി വ്യത്യസ്തത നിറഞ്ഞ കഴിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റു ജീവികളുടെ ജീവൻ തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്ന രീതിയിൽ അപകടകരമായ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ എട്ടുകാലി. നമ്മൾ മലയാളികൾ ഇപ്പോഴും അപകടകരമായ ജീവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഓർമ്മ വരുന്ന ഒന്നാണ് പാമ്പ്. ഉഗ്ര വിഷമുള്ള ജീവിയാണ് പാമ്പ്. വ്യത്യസ്തത നിറഞ്ഞ പാമ്പുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ട്.

അതിൽ ഉഗ്ര വിഷം ഉള്ളവ കടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മനുഷ്യരെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയുള്ളു. എന്നാൽ നമ്മളിൽ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നതും, വീട്ടിലെ ചുമരിൽ ഒരുപാട് കണ്ടുവരുന്നതുമായ ഒന്നാണ് എട്ടുകാലി(ചിലന്തി).

ഇത്തരം ജീവികളെ നമ്മൾ നിസാരമായി കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ പലർക്കും അറിയാത്ത ഒന്നാണ് ഉഗ്ര വിഷമുള്ള എട്ടുകാലികടിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ. ചിലപ്പോൾ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടമായേക്കാം. ഇവിടെ ഇതാ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിഷം ഉള്ള ഇനം എട്ടുകാലികൾ. ഇവ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ പരിസരത്തോ ഉണ്ടോ.. എങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചോ… വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *