ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നായ…!

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നായ…! നായകൾ പൊതുവെ മിക്ക്യ ആളുകളുടെയും വീടുകളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വളർത്തു മൃഗം ആണ്. കാരണം മറ്റു മൃഗങ്ങളെ പോലെ ആല്ല നായ പെട്ടന്ന് തന്നെ മനുഷ്യനും ആയി ഇണങ്ങും. മാത്രമല്ല നായ കള്ളമാരോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്ത ആളുകളോ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കണ്ടു കുറയ്ക്കുകയും വീട്ടിലെ ആളുകളെ എല്ലാം വിളിച്ചുണർത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അത് കൊണ്ട് തന്നെ ആണ് നായയെ അത്തരത്തിൽ നല്ലൊരു വളർത്തു മൃഗം ആയി എല്ലാ ആളുകളും വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് വളർത്തുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയാം.

ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒട്ടനവധി ബ്രീഡുകളിൽ ഉള്ള നായകൾ ഉണ്ട്. അവയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടകാരി ആയ ഒരു നായ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൂട്ട് വീലർ തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം ഇത് വീട്ടിലെ ഒരാളുമായി മാത്രമേ ഇണങ്ങുക ഉള്ളു. മാത്രമല്ല മറ്റു നായകൾക്ക് ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഉയരം ഇത്തരത്തിൽ റൂട്ട് വീലർ എന്ന നായക്ക് ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ റൂട്ട് വെള്ളരിനെക്കാളും ഒക്കെ ഇരട്ടി വലുപ്പത്തിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നായയെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *