മനുഷ്യന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ അത്ഭുതംതോന്നിപോകുന്ന കാഴ്ചകൾ…!

മനുഷ്യന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ അത്ഭുതംതോന്നിപോകുന്ന കാഴ്ചകൾ…! നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന ഒട്ടുമിക്ക്യ സാധനങ്ങളും മറ്റും പ്രകൃതി നിർമ്മിതം ആയത് ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ കര വിരുതിനാൽ തീർത്ത ഒന്ന് തന്നെ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം നമ്മുക്ക് വളരെ കൗതുകത്തോട് മാത്രമേ നോക്കി കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കുക ഓള്. ഇന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഒരു യുഗത്തിൽ ആണ് വന്നു നിൽക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ ചെയ്യ്തു വന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യനേക്കാൾ വേഗതയിലും അത് പോലെ തന്നെ മന്സുഹ്യനേക്കാൾ പത്തിരട്ടി ഗ്രഹണ ശക്തിയിലും എല്ലാം അമ്പതു വര്ഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമി ഏത് തരത്തിൽ ആകും എന്ന് വരെ അത്തരത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു.

അതുപോലെ തന്നെ കൈ വിരലുകൾ ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന് ഒരു കൃത്രിമ കൈ പത്തി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ തരംഗ ദൈർഗ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ചലിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള വലിയ കണ്ടു പിടുത്തങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് പോലെ മനുഷ്യൻ കണ്ടു പിടിച്ച ഒട്ടനവധി കണ്ടു പിടുത്തങ്ങളുടെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കും. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *