കണ്ണുകാണാത്ത ഡോൾഫിനെ രക്ഷിച്ച് യുവാവ്

നമ്മൾ മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ മറ്റു ജീവികളിലും വികാലങ്കർ ഉണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു മത്സ്യത്തെ രക്ഷിച്ച് ഒരു യുവാവാവ്. വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ടുതന്നെ വീഡിയോ സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയിരിക്കുകയാണ്.

നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി യുവാക്കളെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരക്കാർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയാൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്കും ഇത്തരം നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കു. കാഴ്ച ശക്തി നഷ്ടപെട്ട ഡോൾഫിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു..

We have vikalankars in other organisms as we do human beings. A young man who saved such a fish. The video has gone viral on social media in a very short time. In our country too, we can see many young people like this. Only by encouraging these people can other young people do such good deeds. Watch the video of the blind dolphin being rescued.

Leave a Reply

Your email address will not be published.