ആന കൊടുത്ത പണി കണ്ടോ (വീഡിയോ)

ആന എന്ന ജീവി നമ്മൾ മലയാളികളിൽ ചിലർക്ക് എങ്കിലും ഒരു വികാരമായി മാറിയ ജീവിയാണ്. എന്നാൽ ഒരേ സമയം നിരവധിപേരുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഭയം നിറച്ച ഒരു ജീവിയും ആന തന്നെയാണ്.

നമ്മൾ നിരവധി തവണ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ ആനകൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോലാഹലങ്ങൾ. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ നിരവധി പേർക്ക് അപകടനകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ ആനകൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മാർക്ക് കൊടുത്ത പണി കണ്ടോ.. വീഡിയോ. ആനകൾ മാത്രമല്ല കാട്ടിലെ മാറ്റി ഭീകര മൃഗങ്ങളും ചെയ്ത ചില ആക്രമണങ്ങൾ.


The creature ana is a passion ate creature for some of the Malayali people. But the elephant is also a creature that fills many people’s minds with a lot of fear at the same time. We have seen many times the festive yards are flooded with elephants. Many people have been injured in such situations. But here’s the elephants who gave photographers the work. Video. Not only elephants but also some of the attacks on monster animals that have been replaced by forests.

Leave a Reply

Your email address will not be published.