വീടിനുളളിൽ കയറി ആന ചെയ്തത് കണ്ടോ ? (വീഡിയോ)

നമ്മൾ മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മൃഗമാണ് ആന . കേരളത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമായ പൂർണങ്ങളുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആന. കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ തൃശൂർ പൂരം മുതൽ നിരവധി പ്രമുഖ പൂരങ്ങളിൽ 100 ഓളം ആനകളെ അണി നിരത്തിക്കൊണ്ട് ഉത്സവം നടത്തുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

കാണാൻ മനോഹരമാണെങ്കിലും ആനകൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രേശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്. ചില സമയങ്ങളിൽ ആനകൾക്കുണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ മന്സുധ്യാർക്ക് അപകടനകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതാ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നടന്നത്. വീടിനകത്ത് ഓടി കയറിയ ആന പിന്നീട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുനോക്കു.. വീഡിയോ

We are the favorite animal of Tamil Nadu. The elephant is one of the most important parts of the traditional purams of Kerala. Since the famous Thrissur Puram in Kerala, we have seen a festival of 100 elephants in several major purams. It looks beautiful but elephants have many problems. Sometimes we have created dangers for mansudhyars by changing the behaviour of elephants. Here’s one such thing. See what the elephant does later. Video

Leave a Reply

Your email address will not be published.