ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില ഉള്ള കാർ (വീഡിയോ)

കാറുകൾ കാണാത്തവരായി ആരുംതന്നെയില്ല, അതുപോലെ തന്നെ കാറുകൾ വാങ്ങാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരും. കുട്ടികാലം മുതലേ കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒന്നായിരുന്നു കാർ എന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട നമ്മളിൽ പലരും വളർന്ന വരുമ്പോൾ, കാർ വാങ്ങണം എന്ന ആഗ്രഹവും വളരുന്നു. എന്നാൽ പലർക്കും കാർ വാങ്ങാൻ സാധിക്കാറില്ല.

എങ്കിൽ പോലും വിലപിടിപ്പ് ഉള്ള കാറുകൾ കാണുമ്പോൾ വളരെ ആകാംഷയോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. എന്നാൽ ഇതാ ഒരു കിടിലൻ കാർ. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ളത്. വിലകൂടിയ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആരും ഇല്ല. എന്നാൽ ഇതാ ചില വിലകൂടിയ കാറും ഒപ്പം മറ്റു ചില വസ്തുക്കളും. വീഡിയോ.

There are no people who don’t see cars, and they don’t want to buy them. The car was something we brought in the form of toys from childhood. But then, as many of us grow up, the desire to buy a car grows. But many people can’t afford to buy a car. Even then, we are very excited to see expensive cars. But here’s a cool car. The most expensive in the world. There are no people who do not want to buy expensive things. But here are some expensive cars and other things. Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *