കല്ലും, മണ്ണും ആഹാരമാക്കിയ മനുഷ്യൻ.. (വീഡിയോ)

മനുഷ്യർക്ക് ജീവൻ നിലനിരത്തണം എങ്കിൽ ജീവൻ നിലനിർത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ലോകം എമ്പാടും ഉള്ള മനുഷ്യർ ഓരോ പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്.

നമ്മൾ സാധാരണ ആഹാരമായി കഴിക്കുന്നത് ചോറ്, ചപ്പാത്തി പോലുള്ള ആഹാര പദാർഥങ്ങളാണ്, എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു വിചിത്രമനുഷ്യനെ കണ്ടോ.. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഹാരം മണ്ണുകൊണ്ട് നിര്മ്മിച്ച ഇഷ്ട്ടകകളും, കല്ല് , മണ്ണ് എന്നിവയാണ്. ലോകത്തെ തന്നെ അത്ഭുത പെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു.,

It is very important to keep life for humanbeings if they want to survive. That is why we people all over the world, including SriRangapatna, eat at a particular time. We usually eat food stuffs like rice and chapati, but here we are, see a strange man. His food is earthen-made favorites, stones and earth. This man is amazing the world. Watch the v

Leave a Reply

Your email address will not be published.