ഒരേ സമയം രണ്ട് രാജവെമ്പാലയെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് വാവ (വീഡിയോ)

രാജവെമ്പാലയെ പിടികൂടിയതിൽ റെക്കോർഡ് വരെ ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് വാവ സുരേഷ്. നിരവധി പാമ്പുകളെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് വാവ സുരേഷ് ഒരേ സമയം രണ്ട് രാജവെമ്പാലയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

തന്റെ ജീവൻ പണയംവച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഓരോ പാമ്പിനെയും പിടികൂടുന്നത്. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ രാജവെമ്പാലയെ കാട്ടിൽ തുറന്നു വിട്ടപ്പോൾ… ആകാംഷ നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങൾ, വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു.

Vava Suresh is a record holder in the capture of Rajavembala. We have seen him handle with great care, even though he has caught many snakes. But this is the first time Vava Suresh has managed two rajavembalas at the same time.

He catches every snake at the risk of his life. When rajavembala was released from various places… Exciting moments, watch the video.

Leave a Reply

Your email address will not be published.