ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിചിത്രത്ത നിറഞ്ഞ (വീഡിയോ)


 

വിമാനങ്ങൾ കാണാത്തവരായി ആരുംതന്നെയില്ല. നമ്മളിൽ പലരും നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും ടെലിവിഷൻ സ്‌ക്രീനുകളിലും, മൊബൈൽ ഫോണിലും എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ നമ്മളിൽ പലരും ഇതുവരെ കാണാത്ത വിചിത്ര രൂപത്തിൽ ഉള്ള വിമാനം.

ലോകത്തിലെ തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തതകൾ നിറഞ്ഞ വിമാനം. രൂപത്തിൽ മാത്രമല്ല നിര്മിതിയിലും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തതകൾ ഉള്ള ഒന്നാണ് ഇത്. നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടിട്ടുള്ള വിമാനങ്ങളുടെ രൂപം എന്താണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലലോ.. എന്നാൽ ഒരു ബോൾ രൂപത്തിയിൽ ആൺ ഈ വിമാനത്തിന്റെ മുൻഭാഗം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു..

There is none who has seen the planes. Many of us have none of us have seen it, but we have seen everything on television screens and mobile phones. But here’s the strangest-shaped plane most of us have ever seen. The world’s most diverse aircraft. It is a lot of variations not only in form but also in construction. Needless to say, the shape of the planes we’ve seen is. But the male in the form of a ball is the front of this plane. Watch the video.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *