മനുഷ്യജീവൻ രക്ഷിച്ച ഇവരെ ആരും കാണാതെ പോകല്ലേ.. (വീഡിയോ)

ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരേക്കാൾ ബുദ്ധി ഉള്ളവരാണോ മൃഗങ്ങൾ എന്ന് ഒരിക്കൽ എങ്കിലും തോന്നാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല.

ചില അപകട സാഹചര്യങ്ങളിൽ മറ്റു നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് മിത്രങ്ങൾക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവൻ വരെ രക്ഷിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും, വാർത്താ ചാനലുകളിലൂടെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ പല ദുരന്തങ്ങളിലും പെട്ട ആളുകളെ രക്ഷിക്കുന്ന ചില മൃഗങ്ങളെ കണ്ടുനോക്കു.. വീഡിയോ

Sometimes there is no one who does not once feel that we are more intelligent than humans or animals. We have seen animals on social media and news channels that save lives by doing more to help our relatives in some accident situations than our friends can do. But here’s a look at some of the animals that save people who have been affected by many disasters. Video

Leave a Reply

Your email address will not be published.