ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മസിൽ ഉള്ള കാല (വീഡിയോ)

പോത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ കാളയെ കാണാത്തവരായി ആരുംതന്നെ ഇല്ല. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വളരെ അതികം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഇത്. പലരുടെയും വീട്ടിൽ വാളർത്തുന്നും ഉണ്ടാകും. ചിലർ ബിസിനസ് ആയി പോത്തിനെ വളർത്തുന്നതും ഉണ്ട്.

എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മസിലുകൾ ഉള്ള പോത്ത്. രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളു എങ്കിലും ശക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന പോത്തുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവയ്ക്ക് ഉണ്ട്. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു. പോത്തുകൾ മാത്രമല്ല മസിലുകൾ ഉള്ള മറ്റു പല മൃഗങ്ങളെയും കാണാം..

There is no one who sees the buffalo or the bull. It is a very common organism in our State. Many people have swords in their homes. Some people also raise buffaloes as business. But here’s the buffalo with the most muscles in the world. There are only minor differences in appearance and appearance, but in terms of strength, they are more than the buffaloes we find in our country. Watch the video. Not only buffaloes, but many other animals with muscles.

Leave a Reply

Your email address will not be published.