ഗർഭിണിയായ ഒരു കുതിരയുടെ വയർ വീർത്തുവന്നപ്പോൾ…!

ഗർഭിണിയായ ഒരു കുതിരയുടെ വയർ വീർത്തുവന്നപ്പോൾ…! മനുഷ്യൻ ഉള്പടെ സസ്തിനികൾ ആയ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും പ്രസവിക്കാറുണ്ട്. പ്രസവം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമേറിയ സംഭവം ആണ്. പ്രസവ വേദന എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ… അത് അത്രയും പ്രാണൻ പോകുന്ന വേദന സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെ ആണ്. ഇവിടെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ജന്മമെടുത്തതിന് കാരണം അത്തരത്തിൽ ഉള്ള സ്ത്രീകളുടെ കഠിന വേദനയുടെ ഫലം തന്നെ ആണ്. പൊതുവെ വയറിനുള്ളിൽ കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കുട്ടി വളർന്നു വരുന്നതിനു അനുസരിച്ചു വയറും വീർത്തുവരുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.

അത് പലപ്പോഴും ഓരോ മാസംകൊണ്ട് തന്നെ ആവും നമുക്ക് കണക്കുകൂട്ടി എടുക്കാൻ സാധിക്കുക. മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ ആണെങ്കിൽ പത്തു മാസം ആണ് ഒരു കുട്ടി വയറിനുള്ളിൽ പൂര്ണവളർച്ചയെത്തി പുറത്തു വരാനുള്ള സമയം. അതുപോലെ തന്നെ ആണ് മിക്ക്യ ജീവികൾക്കും. വയർ പ്രസവസമയത് വീർത്തുവരുന്നത് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ സാധാരണ ഒരു മൃഗത്തിനും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരു കുതിരയുടെ വയർ വീർത്തു വന്നപോലുള്ള അവസ്ഥ കണ്ടോ. ആ കുതിര പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *