ഇത്രയും ബുദ്ധിയുള്ള മൃഗം വേറെ ഇല്ല (വീഡിയോ)

നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പോലീസുകാർ കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും നായകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത്, കേസ് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നായകളെ പ്രയോഗജാന പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഇനിടയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പോലീസിനോടൊപ്പം ഡോഗ് സ്ക്വാർഡും ഉണ്ട്.

ഇതിനു പ്രധാന കാരണം ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരേക്കാൾ കൂടുതൽ കഴിവ് ഈ നായകൾക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇത്തരത്തിൽ നായകൾക്ക് മാത്രമല്ല. മറ്റു പല മൃഗങ്ങൾക്കും സാദിക്കും. അവയുടെ അത്ഭുത പെടുത്തുന്ന ചിറ്റില കഴിവുകൾ. വീഡിയോ

We have often seen that police often use dogs when they investigate cases. We are trained well and used for case investigations, not only in our homes, but also in many parts of the world, dog squads with police. This is mainly because in some cases we can show more skill than humans. Not just dogs. And many other animals. Their amazing chittila skills. Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *