മൂർഖനെ പിടികൂടുന്നതിനിടെ ഷൂവിൽ കടിയേറ്റപ്പോൾ (വീഡിയോ)

നമ്മൾ മനുഷ്യർക്കും, മൃഗങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ അപകടം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ജീവികളാണ് പാമ്പുകൾ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത് മൂർഖൻ, അണലി, പെരുമ്പാമ്പ് തുടങ്ങിയ പാമ്പുകളാണ്.

വളരെ കാലങ്ങളായി വീട്ടിലോ പരിസരത്തോ പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ ഉടനെ നമ്മൾ വാവ സുരേഷിനെ വിളിക്കാരാണ് പതിവ്. അത്തരത്തിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പാമ്പിനെ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് പാമ്പു പിടിത്തക്കാരൻ എത്തുകയും, തുടർന്ന് പാമ്പിനെ പിടികൂടുന്നതിനിടെ പാമ്പ് ചെയ്തത് കണ്ടോ… വീഡിയോ

Snakes are animals that pose a danger to humans and animals alike. Most of the snakes in our country are cobras, vipers and pythons. We have been calling Vava Surendra n if we see a snake in the house or around us for a long time. In such a way, the snake catcher came after he saw a snake in a village in North India and then saw the snake catching the snake… Video

Leave a Reply

Your email address will not be published.