ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ട്രെയിൻ അപകടം (വീഡിയോ)

പല തരത്തിൽ ഉള്ള അപകടങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വണ്ടി കളുടെ എണ്ണം ദിനം പ്രതി കൂടിക്കൊടിരിക്കുകയാണ്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് റോഡ് അപകടങ്ങളും. നമ്മൾ പലപ്പോഴും എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചു വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, എതിരെ വരുന്നവന്റെ കയ്യിൽ ആണ് നമ്മുടെ ജീവൻ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ട്രെയിനിന്റെ കാര്യവും.

ട്രെയിൻ എത്ര നല്ല രീതിയിൽ പോയാലും, പാലത്തിന് മുൻപിൽ വരുന്ന വണ്ടികളും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങളാണ്. അത്തരത്തിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഭീതിയിൽ ആക്കിയ ചില ട്രെയിൻ അപകടങ്ങൾ, വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു..

We’ve seen many kinds of accidents. The number of vehicles in our country is increasing day by day, as well as road accidents. We often drive carefully, but it’s not worth driving, but the man who comes against us has our lives. So is the train. No matter how well the train goes, the trains coming in front of the bridge are a big accident. Watch the video, some of the world’s terrifying train accidents.

Leave a Reply

Your email address will not be published.