വിചിത്ര രൂപത്തിൽ ഉള്ള കൊമ്പുകൾ ഉള്ള പോത്ത് (വീഡിയോ)

പോത്തുകളെ കാണാത്തവരായി ആരുംതന്നെയില്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ അധികം കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് പോത്ത്, ഭീകര രൂപം ഉള്ള പോത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ചില സമയങ്ങളിൽ ഭീകരമായി നമ്മളിൽ പലർക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇവിടെ ഇതാ വിചിത്രമായ രൂപത്തിൽ ഉള്ള കൊമ്പുകൾ ഉള്ള പോത്ത്.

നമ്മളിൽ പലരും കണ്ടിട്ടുള്ള പോത്തുകളുടെ കൊമ്പ് മുകളിലോട്ട് ആയിട്ടാണ് എന്നാൽ അതിൽനിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായാണ് ഇവിടെ ഈ പോത്തിന്റെ കൊമ്പ്.. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു. വിചിത്രത്ത നിറഞ്ഞ പോത്ത്

There are no one who has seen buffaloes, and the buffalo is one of the most common in our country, and sometimes many of us have seen the nature of the buffalo with a terrible form. Here’s a strange-shaped buffalo with horns. The horn of the buffalo essence that many of us have seen is upwards, but quite different from that. Watch the video. Strange buffalo

Leave a Reply

Your email address will not be published.