10 ൽ അധികം മൂർഖന്മാരെ ഒരേ സമയത്തെ തുറന്നുവിട്ടപ്പോൾ (വീഡിയോ)

പാമ്പ് എന്ന കേട്ടാൽ നമ്മൾ മലയാളികളുടെ മനസിലേക്ക് ആദ്യംതന്നെ കടന്നുവരുന്ന പേര് വാവ സുരേഷ് എന്നാണ്. വളരെ കാലങ്ങളായി നമ്മൾ മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളായി മാറിയത് നമ്മളിൽ ഭൂരുഭാഗം പേരും പേടിയോടെ കാണുന്ന പാമ്പുകളെ, ധൈര്യത്തോടെ വാവ സുരേഷിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്.

ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എവിടെ പാമ്പിനെ കണ്ടാലും അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചാൽ, അദ്ദേഹം അതിനെ പിടികൂടി കാട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടെഉന്നതാണ് . അത്തരത്തിൽ വാവ സുരേഷ് പിടികൂടിയ മൂർഖൻ പാമ്പുകളെ ഒരേസമയം കാട്ടിൽ തുറന്നുവിടുന്ന രംഗം, കണ്ടുനോക്കു..വീഡിയോ Video >>> https://youtu.be/K1-von5iphM

The name vava suresh is the first name that comes to mangalam’s mind when we hear of snake. We have long been a favourite of M.P. because most of us are able to handle the snakes that most of us are afraid of. Today, wherever you see a snake in Kerala, if you call him, he is the highest in the forest. See the scene where The Cobra snakes caught by Vava Suresh are simultaneously released in the forest. Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *