അഴുക്കുചാലിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കുടുംബത്തെ പുറത്തെടുക്കാത്തപ്പോൾ….!

അഴുക്കുചാലിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കുടുംബത്തെ പുറത്തെടുക്കാത്തപ്പോൾ….! ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനം ആയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കിടക്കാനുള്ള ഒരു ഇടം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്നതാണ് സുരക്ഷിതത്വവും ഭക്ഷണവും എല്ലാം. ഇത് മൂന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കുക എന്നത് വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ. കാരണത്തെ ഇന്നീ ലോകത്തു മൂന്നു തരത്തിൽ ഉള്ള ആളുകൾ ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സ്വന്തമായി ഒരു കിടപ്പാടം പോലും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ, മറ്റൊന്ന് കയറി കിടക്കാൻ സുരക്ഷിതം ഉള്ള ഒരു ഇടമുള്ളവൻ. മറ്റൊന്ന് ഒന്നും രണ്ടും വീടുകൾ മാറി മാറി ഉള്ളവർ.

അങ്ങനെ പല തട്ടുകളിൽ ആയിട്ട് ഒക്കെ ആണ് നമ്മുടെ സമൂഹം ഇന്ന് നില നിന്നും പോകുന്നത്. അതുപോലെ ഏറ്റവും ചെറിയ തട്ടിൽ ഉള്ള ഒരു കുടുംബത്തെ ആണ് നിങ്ങളക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. അതും തല ചായ്ച്ചു വളരെ അധികം സുരസഃസ്ഥിതത്തോട് കൂടി, കള്ളമാരിൽ നിന്നും കൊള്ളക്കാരിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷനേടാൻ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത കിടപ്പാടം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തുള്ള ഒരു അഴുക്കു ച്ചാൽ ആയിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ വളരെ വിഷമംതോന്നിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്‌ച ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *