സ്രാവിനേക്കാൾ നൂറുമടങ്ങു അപകടകാരിയായ മൽസ്യം….!

സ്രാവിനേക്കാൾ നൂറുമടങ്ങു അപകടകാരിയായ മൽസ്യം….! കടലിനടിയിൽ പൊതുവെ നമ്മൾ കണ്ടു വരാറുള്ള മത്സ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അപകടകാരി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു മൽസ്യം ആണ് സ്രാവുകൾ. ഇവ ഇവയുടെ വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട ചെറു മീനുകളെ വരെ അകത്താക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള മീനുകൾ ആണ്. ഇവയുടെ മുന്നിൽ എങ്ങാനും ഒരു മനുഷ്യൻ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ സ്ഥിതി വളരെ അധികം മോശം തന്നെ ആയിരിക്കും. അത്തരത്തിൽ വളരെ അധികം അപകടകരമായ ഒരു ജീവി തന്നെ ആണ് സ്രാവുകൾ. അത്തരതിൽ ഉള്ള ഒരു സ്രാവുകളേക്കാൾ അപകടകാരി ആയ മൽസ്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുമോ…

ഇതാ സ്രാവുകളേക്കാൾ ഒക്കെ വളരെ അധികം അതും നൂറിരട്ടിയിൽ അതികം അപകടകാരി ആയ ഒരു മത്സ്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതും സ്രാവുകളെ പോലും ഇവ ആക്രമിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അപകടകാരി ആണ് എന്ന് ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഇവയുടെ ശരീരം ഏകദേശം സ്രാവുകളെ പോലെയും തലഭാഗം ഡോള്ഫിനുകളുടെ പോലെയും ആണ്. അത്തരത്തിൽ സ്രാവുകളേക്കാൾ ഒക്കെ നൂറുമടങ്ങു അപകടകാരി ആയ ഒരു മത്സ്യത്തെ നിങ്ങളക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *