കരടിയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ആക്രമണം….!

കരടിയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ആക്രമണം….! കരടികളെ കാട്ടിലെ മറ്റേതൊരു മൃഗത്തെ വച്ച് താരതമ്മ്യ പെടുത്തുമ്പോഴും വളരെ അതികം അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവി തന്നെ ആണ്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നു വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കരടികൾ മനുഷ്യനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ക്രൂരമായി തന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്. ഇവർ പൊതുവെ നമ്മൾ കണ്ടു വരാറുള്ള മൃഗങ്ങളെ പോലെ ആക്രമിച്ചു കൊന്നാലും ഭക്ഷിക്കാറില്ല. അത് മനുഷ്യനെ ആയാലും ശെരി മറ്റേതു മൃഗത്തെ ആയാലും ശെരി.

ഇവരുടെ ഭക്ഷണ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് മുള പോലുള്ള ചെടികളുടെ മൂപ്പെത്താത്ത ഇളം തണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചെറു പ്രാണികളും പുഴുക്കളും ഒക്കെ ആണ്. മാത്രമല്ല കരടികൾ വളരെ അതികം തേൻ സ്നേഹികൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര ഭീകരന്മാരായ കട്ട് തേനീച്ചകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആയാലും കരടികൾ തേനിന്റെ അറ പൊട്ടിച്ചെടുത്തു ഭക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അത്തരത്തിൽ കട്ടിൽ മാത്രം അധിവസിക്കുന്ന കരടികൾ മനുഷ്യനെ എവിടെ വച്ച് കണ്ടാലും ആക്രമിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആണ്. അത്തരത്തിൽ കട്ടിൽ വച്ച് ഒരു മനുഷ്യന് കൈയ്യിൽ തോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് കൂടെ കരടിയുടെ ആക്രമണം നേരിടേണ്ടിവന്നപ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ചകൾ ഈ വീഡിയോ വഴി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *