കരടി ഒരു മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ….!

കരടി ഒരു മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ….! കാട്ടിലെ മറ്റു അപകടകരമായ മൃഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ജീവി തന്നെ ആണ് കരടി. കാരണം കരടികൾ മനുഷ്യനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ക്രൂരമായി തന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്. ഇവർ പൊതുവെ നമ്മൾ കണ്ടു വരാറുള്ള മൃഗങ്ങളെ പോലെ ആക്രമിച്ചു കൊന്നാലും ഭക്ഷിക്കാറില്ല. അത് മനുഷ്യനെ ആയാലും ശെരി മറ്റേതു മൃഗത്തെ ആയാലും ശെരി. ഇവരുടെ ഭക്ഷണ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് മുള പോലുള്ള ചെടികളുടെ മൂപ്പെത്താത്ത ഇളം തണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചെറു പ്രാണികളും പുഴുക്കളും ഒക്കെ ആണ്.

മാത്രമല്ല കരടികൾ വളരെ അതികം തേൻ സ്നേഹികൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര ഭീകരന്മാരായ കട്ട് തേനീച്ചകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആയാലും കരടികൾ തേനിന്റെ അറ പൊട്ടിച്ചെടുത്തു ഭക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അത്തരത്തിൽ കട്ടിൽ മാത്രം അധിവസിക്കുന്ന കരടികൾ മനുഷ്യനെ എവിടെ വച്ച് കണ്ടാലും ആക്രമിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആണ്. വേറെ ഒരു പ്രിത്യേകത എന്തെന്ന് വച്ചാൽ ഇവർ ജീവനുള്ളവയെ മാത്രമേ ആക്രമിക്കുക ഉള്ളു. അത്തരത്തിൽ ഒരു കരടിയുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് പെട്ട ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *