തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻവന്ന പാമ്പിന് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ…!

തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻവന്ന പാമ്പിന് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ…! ഈ ലോകത്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടകാരി ആയ ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പാമ്പുകൾ ആണ്. കാരണം ഇവയുടെ വിഷം എങ്ങാനും ശരീരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള അവസ്ഥ വളരെ അധികം മോശം ആണ്. ചിലപ്പോൾ ആള് മരിച്ചു പോകുന്നതിനു വരെ കാരണം ആയേക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് പാമ്പുകളെ മനുഷ്യൻ ഉള്പടെ പല ജീവികളും ഭയക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ പാമ്പിനെ എതിർത്ത് നില്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജീവി ആണ് കീരിയും അത് പോലെ തന്നെ മയിലും.

ഈ രണ്ടു ജീവികൾ മാത്രം ആണ് പാമ്പിനെ നേരിടാനും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷിക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കാറുള്ളു. എന്നാൽ പാമ്പ് അങ്ങനെ അല്ല. ചെറു ജീവികൾ ആയ ഏലി, പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉള്പടെ ഉള്ളവ പാമ്പ് ബസുഖിക്കുന്നത് ആയി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കീരിയും മയിലും അല്ലാത്ത ജീവികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രിത്യേകിച്ചു പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒക്കെ അകത്താക്കുന്ന ഒരു ശീലം പാമ്പിന് ഉണ്ട്. എന്നാൽ നേരെ തിരിച്ചു സംഭവിച്ച ഒരു കാഴ്ച ആണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. അത് എന്താണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോ വഴി കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *