മോന്തിക്കുടിക്കുന്നത് കൊള്ളാം , പക്ഷേ കള്ള് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ ആണ് എന്ന് അറിയുമോ ?

മോന്തിക്കുടിക്കുന്നത് കൊള്ളാം , പക്ഷേ കള്ള് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ ആണ് എന്ന് അറിയുമോ ? ലഹരി വസ്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും അതികം ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒരു സാധനം ആണ് കള്ള്. കള്ളിന്റെ പ്രിത്യേകത എന്തെന്ന് വച്ചാൽ ചാരായം ബ്രാണ്ടി വിസ്കി പോലുള്ള വിദേശ ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുപോലെ ഫാക്ടറി പ്രോസസ്സ് അല്ല കള്ളിന് ഉള്ളത് എന്നത് തന്നെ ആണ്. അത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ലഭികുന്നന്താണ്. എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ അതിനു വീര്യം കൂടുന്നതിന് വേണ്ടി കല്ല് ഷാപ്പിൽ വാഷ് പോലുള്ള പല രാസ വസ്തുക്കളും ചേർത്ത വിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

അത്തരത്തിൽ കള്ളിൽ വാഷ് ചേർത്ത് കൊണ്ടുത്ത കൊണ്ട് ഒരുപാട് മധ്യ ദൂരദ ങ്ങളും കേരളത്തിൽ ഒട്ടനവധി തവണ സംഭവിച്ചതായി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം വളരെ അധികം ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായി കേരളക്കര ഇന്നും ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് കുടിക്കുന്ന പ്രകൃതി ദത്തം ആയ കള്ള് എത്രയൊക്കെ പാടുപെട്ടിട്ടാണ് തെങ്ങിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പനയിൽ നിന്നും എല്ലാം ചെത്തി ഉല്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുനന്ത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *