ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിചിത്രത്ത നിറഞ്ഞ ആമ (വീഡിയോ)

ആമയെ കാണാത്തവർ ആരുംതന്നെയില്ല, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ആമകൾക്കും ഒരേ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിചിത്രരൂപത്തിൽ ഉള്ള ഈ ആമയെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ. ഇതാണ് ആ വിചിത്ര രൂപത്തിൽ ഉള്ള ആമ.

സാദാരണ നമ്മൾ കണ്ടുവന്നതിൽനിന്നും നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്‍തമായ ഒരു ആമ. ആമ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള മറ്റു പല ജീവികൾക്കും വിചിത്രമായ ചില രൂപങ്ങൾ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ സ്വഭാവത്തിലും ചില വിചിത്രത്ത ഉണ്ട്. വീഡിയോ

There are no one who has none, and we have seen all the tortoises in the same form. But have you ever seen this tortoise in the most strange form in the world? This is the strange-shaped tortoise. A tortoise that is quite different from what we have seen. Not only the tortoise, but many other creatures we have seen have some strange forms, as well as some strange ness in their behavior. Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *