രണ്ടുതലയുള്ള അത്ഭുത പാമ്പ്…!

രണ്ടുതലയുള്ള അത്ഭുത പാമ്പ്…! പൊതുവെ ഒരു തലയുള്ള പാമ്പുകളെ മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ രണ്ടു തലയോട് കൂടിയ ഒരു അത്ഭുത ഇനത്തിൽ പെട്ട പാമ്പിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നവൻ ആയി സാധിക്കും. സാധാരണ രണ്ടു തലയുള്ള പാമ്പ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയുണ്ട്. ഇരുതല മൂരി എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. ഇത് എല്ലാവര്ക്കും സുപരിചിതം ആയ ഒരു ജീവി തന്നെ ആണ്. പാമ്പുകളെ പോലെ തടിച്ച ശരീരവും അതുപോലെ രണ്ടു വശത്തും തലയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ഇതിനെ ഇരു തല മൂരി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ഇരുതല മൂരിക്ക് പാമ്പുകളെ പോലെ വിഷം അത്ര ഇല്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്ന ഈ രണ്ടു തല ഉള്ള പാമ്പിന് വളരെ അതികം വിഷം ഉണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള പാമ്പുകളെക്കാൾ ഒക്കെ വളരെ വര്ണഭം ആയ കളറുകളോട് കൂടി തന്നെ ആണ് ഈ പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അത്രരത്തിൽ രണ്ടു തലയോട് കൂടി കണ്ടെത്തിയ വ്യത്യസ്ത ഇനം പാമ്പുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കൂടുതൽ വിശദംശമായി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *