കരി മൂർഖനെ പിടികൂടി വാവ സുരേഷ് (വീഡിയോ)


 

മാളത്തിനകതിർക്കുന്ന കരിമൂര്ഖനെ പിടികൂടി വാവ സുരേഷ്. വാവ സുരേഷിന്റെ പല വീഡിയോ കളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൽ കൂടുതലും രാജവെമ്പാലയെ പിടികൂടുന്നവ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതാ അതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്‍തമായി കരി മൂർഖനെ പിടികൂടുന്ന ഒരു വീഡിയോ. വളരെ സാഹസികത നിറഞ്ഞ ആ രംഗം.

വളരെ അധികം അപകടകാരികളായ പാമ്പുകളെ വാവ സുരേഷ് പിടികൂടുന്നത് തികച്ചും സൗജന്യ സേവനവുമായിട്ടാണ്, അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവനെ വരെ ആപത്താണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. കരി മൂർഖനെ പിടികൂടുന്ന വീഡിയോ.. video>> https://youtu.be/MM64BF3UQLc

Vava Suresh caught the black cobra inside the hole. We have seen many videos of Vava Surendran, most of which were catching Rajavembala. But here’s a video of the Black Cobra catching him. The scene was very adventurous. Vava Suresh catches the most dangerous snakes with a completely free service, and knowing that he is at stake in his life, he does a lot of things to help others. Video of Kari catching cobra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *