വീടിന്റെ ചുവരിനുള്ളിൽ നിന്നും ഒരു മൂർഖൻപാമ്പിനെ പിടികൂടിയപ്പോൾ….!

വീടിന്റെ ചുവരിനുള്ളിൽ നിന്നും ഒരു മൂർഖൻപാമ്പിനെ പിടികൂടിയപ്പോൾ….! വീടിന്റെ ചുമരിൽ ഇതുപോലെ ഉള്ള വിടവുകളോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ ഒരു വീടിന്റെ തറയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ചുമരിന്റെ ചെറിയ ഒരു വിടവിൽ നിന്നും ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഉഗ്രൻ മൂർഖൻ പാമ്പിനെ പിടി കൂടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് അങ്ങനെ ഉള്ള തറയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമരിന്റെയോ വിടവുകളിൽ കൈ ഇടരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂർഖൻ പാമ്പ് പൊതുവെ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പൊത്തുകളിലും മറ്റും കയറി അധിവസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആണ്. അവർ കയറിയിരിക്കുന്ന അത്തരത്തിൽ ഉള്ള വിടവുകളിൽ ആരുടേയും സാനിധ്യമില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ അവിടെ തന്നെ അവർ പ്രജനനം നടത്തി കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കും.

അങ്ങനെ ഒറ്റവധി സ്ഥലത്തു നിന്നും മൂർഖനും അതിന്റെ കുറെ അതികം കുട്ടികളെയും പിടിച്ചെടുത്ത കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ആയും ഉപയോഗിക്കാതെ കിടന്ന കറി ചട്ടിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഷൂസിന്റെ ഉള്ളിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരുന്ന പാമ്പുകൾ കയറി ഇരിക്കാറുള്ളത്. ഒരു വീടിന്റെ ചുവരികൾക്ക് ഇടയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയായ ഉഗ്രവിഷമുള്ള മൂർഖൻപാമ്പിനെ പിടികൂടുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *