ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരമുള്ള കുട്ടികൾ (വീഡിയോ)

ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ പലരും അനുഭവിക്കുന്ന പ്രേശ്നമാണ്, അമിത വണ്ണം എന്നത്. അമിത വന്നതിന് പ്രധാനകാരണമായി മാറുന്നത് അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതികളും, വ്യായാമം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കലും, അതുപോലെ തന്നെ ചിലരുടെ ശരീര പ്രകൃതിയും ആയിരിക്കും.

എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അമിത വണ്ണവും കൊഴുപ്പും ഉള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടോ. വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അമിതമായി കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിച്ചതിലൂടെ ശരീരം തടിച്ചു കൊഴുത്തതാണ് ഉണ്ടായത്. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു

The problem that many of our society today experience is that it is overweight. The main cause of overdose is their diet, their lack of exercise, as well as the physical appearance of some people. But here you are, at a very young age, you see children who are overweight and fat. At an early age, the body was fattened by eating too much fat. Watch Video

Leave a Reply

Your email address will not be published.