ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കന്ന ആളെ ഒരു നായ ആക്രമിച്ചു കീഴ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടോ….!

ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കന്ന ആളെ ഒരു നായ ആക്രമിച്ചു കീഴ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടോ….! നായകൾ വളരെ അധികം സ്നേഹമുള്ള ഒരു വർഗം ആണ് എന്നത് നമുക്ക് നല്ല പോലെ അറിയാം. എന്നിരുന്നാൽ പോലും അവ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ഭീകര സ്വഭാവം കാഴ്ചവയ്ക്കാറുണ്ട്. സ്വന്തം യജമാനനോ അതുപോലെ തന്നെ ആ കുടുംബത്തെ ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കാനോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നായ ഒരു ദയയും കൂടാതെ ആ അക്രമകാരികൾ കീഴടക്കും. അന്നം കൊടുക്കുന്നവനോട് വളരെ അധികം ദയയുള്ള ഒരു വർഗം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ജീവി തന്നെ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ നായകൾ.

അതുപോലെ നായകൾ മറ്റുള്ളവരെ വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ അറിയുവാൻ സാധിക്കുക. അതും ഒരു ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കാൻ വന്ന ഒരു കൊള്ളക്കാരൻ തോക്കുമായി എല്ലാവരെയും വിറപ്പിച്ചു നിർത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ ഉള്ള സെക്യൂരിറ്റിക്കാർക്ക് പോലും ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ സ്തംഭിച്ചു നിന്നപ്പോൾ ആയിരുന്നു അവിടെ വളർത്തിയിരുന്ന നായ ആ കൊള്ളക്കാരനെ പിന്നിൽ നിന്നും ആക്രമിച്ചു കീഴ്പെടുത്തുന്നത്. അതുപോലെ വളർത്തു നായകൾ സ്വന്തം യജമാനന്മാരെ പല അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *