കൊമ്പന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ?

കൊമ്പന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ? കൊമ്പനാന എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ആന കാടിളകി കൊണ്ട് വരുന്നത്. അതൊക്കെ ശരിക്കും ഉള്ളകാര്യമാണോ.. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ആണ് ഒരു പ്രായമെത്തുമ്പോൾ കൊമ്പനാനകൾ അവരുടെ അമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്നും അതുപോലെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും എല്ലാം മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു കാര്യം. അത് ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ മനസിലാക്കി എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആണ്. കൂടുതലായും കാട്ടാനകൾ കൂട്ടമായി നടക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ഫാമിലി തന്നെ ആയിട്ടാണ് നടക്കാറുള്ളത്.

കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്ന പിടിയാന ആയിരിക്കും അവരെ ലീഡ് ചെയ്തു കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അതിൽ തള്ളയാനയും കുട്ടി ആനകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൊമ്പനായും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ കൂട്ടം ഒരുമിച്ചു നൂറു കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിൽ അവരെ നയിക്കുന്നത് നമ്മടെ ഒക്കെ ഗൂഗിൾ മാപ് പോലെ അവരുടെ മുത്തശ്ശിയാന ആയിരിക്കും. ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും കുട്ടിയാനകൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ നോക്കേണ്ടത് തള്ളയാനയുടെ ചുമതലയുമാണ്. എന്നാൽ മുന്നേ പറഞ്ഞപോലെ ഈ കുട്ടി കൊമ്പനാന വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് പുറത്താക്കുന്നു എന്നത് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *